Jawność życia publicznego. Nowość!

Jawność życia publicznego. Nowość!
Oceń ten artykuł

Dostęp do informacji publicznej po nowemu. Powszechna lustracja majątkowa, obligatoryjne procedury antykorupcyjne, ochrona sygnalistów i inne nowości wynikające z projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu!

 

Rząd pracuje nad ustawą o jawności życia publicznego. Zapowiada się istna rewolucja! Projekt likwiduje trzy ustawy: o lobbingu, antykorupcyjną i ustawę o dostępie do informacji publicznej, scalając je w jedną. Wprowadza szereg zmian w dziesiątkach innych ustaw.

 

Jak podają pomysłodawcy nowej ustawy, „głównym celem proponowanego projektu ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany proponowane przez inicjatora projektu ustawy zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale również wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie, rozwiązań. Ich wspólnym celem jest wzmocnienie przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem. Dzięki przepisom proponowanym w poniższym projekcie wzmocniona zostanie kontrola władz, zarówno instytucjonalna, jak i społeczna. Ustawa przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania państwem, a także będzie silnym wzmocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych w Polsce”.

 

Co nowego wprowadza ustawa? Projekt ustawy zakłada:

– ochronę sygnalistów, czyli pracowników, którzy w dobrej wierze zawiadamiają organy ścigania o nieprawidłowościach występujących w ich miejscu pracy, w tym tych o charakterze korupcyjnym

– poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (powszechna lustracja majątkowa)

– stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym

– wprowadzenie obowiązku przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych jednostkach sektora publicznego oraz w średnich i dużych przedsiębiorstwach; istnienie procedur antykorupcyjnych będzie weryfikowane a brak procedur lub ich fasadowość będzie karana

– wprowadzenie jawności postępowań administracyjnych

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi instytucjami i obowiązkami prawnymi, przedstawienie praktycznych aspektów identyfikacji i udostępniania informacji publicznej. 

 

Autor: r. pr. Lidia Makarska

Polecane artykuły