Koronawirus – kiedy grozi mandat za naruszenie ograniczeń przemieszczania się?

Koronawirus – kiedy grozi mandat za naruszenie ograniczeń przemieszczania się?
Oceń ten artykuł

Czy musisz przyjmować mandat za naruszenie ograniczeń przemieszczania się w czasie epidemii? Sprawdź jakie masz prawa.

 

Ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami koronawirusem, o których pisaliśmy w artykule [link] zmieniły diametralnie dotychczasowy sposób funkcjonowania społeczeństwa.

Mandat karny

Epidemia koronawirusa pociągnęła za sobą restrykcyjne zakazy, za naruszenie których grozi mandat karny. W przypadku skierowania do sądu wniosku o ukaranie grzywna, sąd może orzec karę w wysokości nawet 5 000 zł. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek poinformować sprawcę wykroczenia o tym, że przysługuje mu prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. W razie odmowy przyjęcia mandatu, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Istnieją jednak sposoby na obronę praw zagwarantowanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Uchylenie prawomocnego mandatu karnego

Mandat karny kredytowany staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Oznacza to, że przyjęcie mandatu karnego definitywnie kończy postępowanie, a ukarany traci prawo odwołania się od mandatu. Jednak i w tym przypadku istnieje możliwość uniknięcia konieczności zapłaty mandatu, a jest możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu jeżeli:

 • grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie – może to mieć
  miejsce np. w sytuacji kiedy mandat został nałożony i przyjęty np. pod presją w sytuacji kiedy
  nasze zachowanie było dozwolone przez obowiązujące przepisy,
 • grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat,
 • grzywnę nałożono na osobę, która złamała zakaz w okolicznościach wyłączających jego
  bezprawność karną, takich jak obrona konieczna, stan wyższej konieczności czy stan
  niepoczytalności lub ograniczonej poczytalności

Uchylenie mandatu następuje m.in. na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu.

Wniosek o ukaranie bez rozprawy

W przypadku braku uchylenia prawomocnego mandatu karnego, gdy zebrane dowody, wyjaśnienia obwinionego oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy możliwa jest również obrona przez złożenie wniosku o ukaranie bez rozprawy. Złożenie takiego wniosku zawartego we wniosku o ukaranie daje szansę na wyeliminowanie lub przynajmniej zminimalizowanie skutków naruszenia obowiązujących zakazów. Możliwe jest m.in. nadzwyczajne złagodzenie kary grzywny lub nawet odstąpienie od ukarania. Jednak nie jest to jedyny sposób obrony praw obwinionego.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze

Kolejną możliwość realnego wpływu na swoją sytuację stwarza wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Taki wniosek obwiniony może złożyć już na etapie postępowania przygotowawczego, jednak nie później niż przed zakończeniem składania wyjaśnień przed sądem.

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Po skierowaniu wniosku o ukaranie sąd może wydać wyrok nakazowy. Jest to możliwe, gdy okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Jeżeli obwiniony nie zgadza się z treścią wyroku nakazowego, przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego do sądu, który wydał taki wyrok, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Skuteczne wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego skutkuje tym, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

Warto pamiętać o możliwości złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze również po uchyleniu przez sąd wyroku nakazowego. Jak zatem widać, istnieją różne sposoby działania, a prawidłowe sformułowanie właściwego pisma procesowego zwiększa szansę na odstąpienie od ukarania lub ograniczenie odpowiedzialności.

Polecane artykuły