Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli
4.7/5 - (6 ocen)

Plan spłaty wierzycieli to kluczowy moment w procesie postępowania upadłościowego. Podstawowym, lecz nie jedynym obowiązkiem upadłego, z tym związanym jest oczywiście bieżące regulowanie zobowiązań.  Z racji tego, że to upadły wykonuje plan spłaty wierzycieli ważna jest kontrola nad jego realizacją. Aby zapewnić transparentność i monitorować postęp w spłacie zadłużenia, prawo upadłościowe nakłada na dłużnika obowiązek corocznego składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie tego obowiązku, jego znaczenia oraz konsekwencji wynikających z jego niedopełnienia.

Plan spłaty – obowiązek składania sprawozdania z wykonania

Obowiązek składania sprawozdania wynika z przepisów prawa upadłościowego, konkretnie art. 49118 ust. 3., przepisy te nakładają na upadłego obowiązek regularnego raportowania swojej sytuacji finansowej w ramach realizacji planu spłaty. Sprawozdanie to jest składane corocznie, do końca kwietnia i obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Należy pamiętać, że pierwsze sprawozdanie powinno zostać sporządzone za okres od prawomocnego ustalenia planu spłaty do 31 grudnia roku, w którym plan spłaty został ustalony. Sprawozdanie ma na celu przedstawienie sądowi informacji dotyczących osiągniętych przychodów, spłaconych kwot oraz ewentualnych nabytych składników majątkowych o określonej wartości. Jest to istotny dokument zarówno dla upadłego, który musi relacjonować swoje działania, jak i dla sądu, który na jego podstawie ocenia postępy w spłacie zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty powinno być sporządzone rzetelnie. W przypadku niezłożenia sprawozdania  w terminie lub podania w nim nieprawdziwych informacji, upadły może być narażony na konsekwencje. Dlatego też, upadły powinien poświęcić należytą uwagę na przygotowanie dokumentu, zapewniając jego kompletność i zgodność z rzeczywistością.

Co powinno zawierać sprawozdanie upadłego?

Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu spłaty wymaga dokładności i rzetelności, ponieważ na jego podstawie sąd dokonuje oceny postępów w spłacie zobowiązań przez upadłego. Dlatego też upadły powinien poświęcić należytą uwagę na kompletność i zgodność ze stanem faktycznym wszystkich przedstawionych informacji. Sprawozdanie z wykonania planu spłaty powinno zawierać:

  • Osiągnięte przychody – Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wszystkich przychodach uzyskanych przez upadłego w okresie objętym planem spłaty. Niezależnie od źródła tych przychodów, takich jak zarobki z pracy, emerytury, renty czy zyski kapitałowe. Ważne jest dokładne ujęcie ich kwoty.
  • Spłacone kwoty – Kolejnym istotnym elementem sprawozdania jest informacja o kwotach spłaconych wierzycielom w ramach realizacji planu spłaty. Zestawienie spłaconych kwot powinno umożliwić weryfikację prawidłowości spłaty poszczególnych zobowiązań.
  • Nabyte składniki majątkowe – Upadły powinien także przedstawić informacje o ewentualnych składnikach majątkowych, których wartość przekracza określony limit. Limitem jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W czwartym kwartale 2023 r. kwota ta wyniosła 7 767,61 zł. Tak więc wszystkie składniki majątkowe, których wartość przekracza tę kwotę należy wskazać w sprawozdaniu. Wartość tych składników powinna być ustalona według dnia ich nabycia.
  • Załącznik – kopia rocznego zeznania podatkowego – Sprawozdanie powinno być uzupełnione o załącznik w postaci kopii złożonego rocznego zeznania podatkowego. Jest to istotne źródło informacji dotyczące dochodów i innych aspektów finansowych upadłego, które umożliwiają pełniejsze zrozumienie jego sytuacji finansowej.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania z wykonania plany spłaty

Niezłożenie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli w określonym terminie lub podanie w nim nieprawdziwych informacji może skutkować poważnymi konsekwencjami dla upadłego. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, brak złożenia sprawozdania lub złożenie niekompletnych lub nieprawdziwych informacji może być podstawą do uchylenia przez sąd upadłościowy planu spłaty wierzycieli. Uchylenie planu spłaty wierzycieli oznacza, że upadły traci możliwość umorzenia zobowiązań w ramach postępowania upadłościowego. W takiej sytuacji zobowiązania upadłego nie będą podlegać umorzeniu, co oznacza, że będzie on zobowiązany do spłaty całego swojego długu wobec wierzycieli. Dlatego też złożenie prawidłowego i kompletnego sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli jest kluczowym obowiązkiem upadłego, który powinien być traktowany poważnie. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje dla dalszego przebiegu postępowania upadłościowego oraz sytuacji finansowej samego upadłego.

Czy warto konsultować sprawozdanie z prawnikiem?

Złożenie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli nie jest czynnością skomplikowaną i z powodzeniem można podjąć się tego samodzielnie. Natomiast z uwagi na daleko idące konsekwencje związane z niedopełnieniem tego obowiązku, mimo wszystko zaleca się konsultację z prawnikiem w celu zapewnienia kompletności i rzetelności sprawozdania. Nasza doświadczony zespół z przyjemnością służy pomocą w procesie postępowania upadłościowego i udzieli wszelkich niezbędnych porad w zakresie składania sprawozdań oraz innych kwestii związanych z upadłością konsumencką.

Polecane artykuły