Mediacje

Mediacje - Wspólpraca

Czym jest mediacja?


Mediacja stanowi alternatywną - w stosunku do postępowania sądowego - metodę rozwiązywania sporów. Oficjalność procedur sądowych oraz atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu, często nie pozwalają stronom na zrozumienie istoty problemu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie niejednokrotnie bywa paraliżujący. W takich warunkach nie ma miejsce na podejmowanie rozmów o własnych oczekiwaniach czy możliwych rozwiązaniach konfliktu. Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji przeciwnika sporu lub konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania. Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.

Mediacja stanowi skuteczny sposób na rozwiązanie sporu.

  • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań
  • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku
  • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu
  • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
  • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie
  • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami
  • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego
  • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Mediacja sprawdza się szczególnie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych.

Mediacje cywilne

Mediacje cywilne

 

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze