PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWELIZACJA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWELIZACJA
5/5 - (3 ocen)

ZMIANY W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

 

 

Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty:

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • przedstawicieli oświaty,
 • pracowników ochrony zdrowia,
 • członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych,
 • prokuratorów

a także do innych osób, które trudnią się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracą z osobami doznającymi przemocy i sprawcami przemocy.

Szkolenie wynika z potrzeby przygotowania członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności policjantów, do realizacji zadań w zakresie nowych uprawnień, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawy wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę ofiary przemocy w rodzinie. Ww. ustawa wprowadza największe od 10 lat zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wprowadza się odrębne postępowania sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Na mocy ww. ustawy przyznano nowe, szerokie uprawnienia Policji i żandarmerii wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Do procedury Niebieskiej Karty włącza Żandarmerię Wojskową.

Nowe przepisy wchodzą w życie 30 listopada 2020 r.

 

paragraf sad

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawa prawna wprowadzanych zmian. Założenia ustawodawcy.

2. Zmiany art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Wprowadzenie odrębnych postępowań w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

 • wszczęcie postępowania – na wniosek czy z urzędu?
 • problem z pojęciem „bezpośredniego otoczenia mieszkania” oraz pojęciem „zbliżania się”
 • procedura sądowa i terminy sądowe
 • wykonalność orzeczeń sądu
 • wpływ nowych procedur na działanie zespołów interdyscyplinarnych

4. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

 • wprowadzenie uproszczeń w postępowaniu zabezpieczającym
 • możliwość wydłużenia nakazów wydanych przez Policję / Żandarmerię Wojskową
 • wykonalność orzeczeń sądu

5. Nowe uprawnienia policji oraz żandarmerii wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania:

 • zasady wydawania nakazów i zakazów,
 • nowe obowiązki funkcjonariuszy Policji i żandarmów,
 • przesłuchanie zgłaszającego w charakterze świadka, w tym przesłuchanie małoletniego,
 • czas obowiązywania nakazów,

6. Żandarmeria wojskowa w procedurze Niebieskiej Karty

7. Nowelizacja kodeksu wykroczeń

8. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

9. Wpływ wprowadzonych zmian na pracę zespołów interdyscyplinarnych.

10. Analiza orzecznictwa, dyskusja.

 

mapa-siedziba-kancelarii

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 30 listopada 2020 r.
 • 7 grudnia 2020 r.
 • 15 grudnia 2020 r.

Szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej (szkolenia on-line).

 

szkolenia

Cena szkolenia:

350,00 zł (w tym 23% VAT)*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 

skrzynka-pocztowa-kancelaria

Aby zapisać się na szkolenie zadzwoń lub napisz do nas.

e-mail: kontakt@makarska-kancelaria.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

 

Polecane artykuły