KPA W PRAKTYCE

KPA W PRAKTYCE
5/5 - (3 ocen)

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PRAKTYCZNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych, jak też osób, dla których jest to nowe zadanie.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu praktycznych przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

 

paragraf sad

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

 • potrzeby nowelizacji ustawy z 2017 r.

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

 • strony i podmioty na prawach strony
 • udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. REGULACJE PROCEDURALNE

 • terminy załatwiania spraw
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, skutki niedochowania terminu
 • doręczenia
 • wezwania
 • zasady udostępniania akt stronom
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

5. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

 • elementy decyzji
 • rodzaje decyzji administracyjnych

6. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z 2017 R.

 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym
 • mediacje i ugoda
 • zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

7. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

 

mapa-siedziba-kancelarii

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 8 grudnia 2020 r.
 • 16 grudnia 2020 r.

Szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej (szkolenia on-line).

 

szkolenia

Cena szkolenia:

350,00 zł + VAT ZW = 350,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 

skrzynka-pocztowa-kancelaria

Zapisy na szkolenia odbywają się telefonicznie i mailowo.

 

Polecane artykuły