PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W PRAKTYCE

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY W PRAKTYCE
5/5 - (2 ocen)

Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty:

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • funkcjonariuszy Policji,
 • przedstawicieli oświaty,
 • pracowników ochrony zdrowia,
 • członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych,
 • prokuratorów

a także do innych osób, które trudnią się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracą z osobami doznającymi przemocy i sprawcami przemocy.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z realizacją procedury Niebieskiej Karty, stwarzające istotne wątpliwości w praktyce, w szczególności kwestia rozróżnienia przypadku przemocy od przypadku konfliktu rodzinnego, problem odpowiedzialności osób tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie za niedopełnienie obowiązków (za zaniechanie poinformowania o przestępstwie) oraz problem powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych, pracowników ośrodków pomocy społecznej na świadków w postępowaniach  sądowych, w sprawach cywilnych i karnych.

Przeanalizowany zostanie problem ochrony dokumentacji oraz danych gromadzonych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty, w szczególności w kontekście RODO oraz zmian jakie weszły w życie w maju tego roku (dotyczące zasad udostępniania dokumentacji).

Na spotkaniu omówimy zagadnienia prawa rodzinnego, szczególnie istotne z punktu widzenia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaprezentowane zostaną także plany znowelizowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zmiany w dotyczące m. in. opieki naprzemiennej nad dzieckiem, sankcji za nieprzestrzeganie orzeczeń sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, alimentacji, w tym nakazowego postępowania alimentacyjnego, rodzinnego postępowania informacyjnego jako elementu obowiązkowego poprzedzającego rozwód).

 

paragraf sad

1. PRZEMOC W RODZINIE A KONFLIKT

 • rozróżnienie przypadków przemocy w rodzinie i konfliktu
 • próba zdefiniowania konfliktu
 • konflikt w kontekście procedury Niebieskiej Karty oraz w orzecznictwie sądowym

2. PRAWNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA PRZEMOC

 • analiza wybranych przepisów (art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 231 i 240 KK oraz art. 304 KPK) w kontekście odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań
 • przypadki niedopełnienia obowiązków oraz konsekwencje prawne – analiza wybranych przypadków

3. NIEBIESKA KARTA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIACH

 • wnioski o wydanie dokumentacji z procedury NK
 • pełnomocnik w procedurze NK – zasady dopuszczania do udziału w posiedzeniu ZI pełnomocnika osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy lub pełnomocnik osoby doświadczającej przemocy w rodzinie
 • wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury NK w postępowaniu cywilnym (w sprawach o rozwód, w sprawach rodzinnych, opiekuńczych),
 • wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury NK w sprawach karnych
 • członkowie ZI i GR jako świadkowie w sprawach karnych i cywilnych, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. RODO W PROCEDURZE NIEBIESKIEJ KARTY

 • analiza przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • analiza ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. PLANY ZNOWELIZOWANIA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. PROJEKT USTAWY ANTYPRZEMOCOWEJ AUTORSTWA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 • analiza najważniejszych założeń projektu o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • analiza najważniejszych założeń projektu tzw. ustawy antyprzemocowej, w tym nowe uprawnienia dla Policji (nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do mieszkania, szybkie terminy sądowe)

6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO UŻYTECZNE  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 • analiza wybranych przepisów, praca na kazusach (m. in. rozwód i separacja, alimentacja, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, odpowiedzialność za długi małżonka)

7. NOWELIZACJA KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • opieka naprzemienna nad dzieckiem (przy rozwodzie, separacji, w przypadku rozstaniu rodziców)
 • sankcje za nieprzestrzeganie orzeczenia sądu / ugody sądowej w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • zmiany w zakresie alimentacji: natychmiastowe świadczenia alimentacyjne ( alimenty z tabeli), alimenty dla dzieci do 25 roku życia, postępowanie nakazowe alimentacyjne
 • rodzinne postępowanie informacyjne jako obligatoryjne postępowanie poprzedzające rozwód i separację

8. ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

 

mapa-siedziba-kancelarii

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 3 grudnia 2020 r.
 • 17 grudnia 2020 r.

Szkolenia będą odbywać się w formie zdalnej (szkolenia on-line).

 

szkolenia

Cena szkolenia:

350,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

 

skrzynka-pocztowa-kancelaria

Zapisy na szkolenia odbywają się telefonicznie i mailowo.

Polecane artykuły