Właścicielem strony internetowej www.makarska-kancelaria.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Makarska ul. Gen. F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz.

ADMINISTRATOR DANYCH

Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych i wejściem w życie od 25.05.2018 r. tzw. Rozporządzenia RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy na naszej stronie procesów i procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Makarska z siedzibą w Bydgoszczy 85-791 przy ul. Gen. F. Kleeberga 2.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@makarska-kancelaria.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
Poniżej informujemy Państwa, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane, do czego są wykorzystywane, jak długo są przez nas przechowywane, oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych.

SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Klienci Kancelarii dobrowolnie przekazują nam swoje dane w następujący sposób: przekazują swoje dane pracownikom Kancelarii Radcy Prawnego kontaktując się telefonicznie lub drogą mailową, podają swoje dane na stronie internetowej formularza kontaktowego.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. spełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z obowiązkiem przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
 3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. marketingu i promocji usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
 5. wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazując dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w określonym celu. Zgoda jest wyrażona:
– przez czynność przekazania danych – np., przy podaniu danych telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania informacji,
– przez oświadczenie o wyrażeniu zgody.
Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Makarska przetwarza dane Klientów również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest np. informowanie naszych Klientów o zmianach w realizowanych przez nas usługach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane. Oznacza to, że przetwarzamy dane do chwili zakończenia współpracy, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ustania obowiązku prawnego lub wycofania zgody bądź wyrażenia sprzeciwu – w przypadku odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane są usuwane, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe, których administratorem jest Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Makarska mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę w celu realizacji i prawidłowego wykonania swoich usług. W takim przypadku Administrator powierza dane w oparciu o umowę powierzenia, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności będących przedmiotem współpracy. Dane użytkowników strony www.makarska-kancelaria.pl wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia działalności prawniczej, edukacyjno-informacyjnej oraz działań marketingowo–promocyjnych do osób które wyraziły na to swobodną zgodę.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do:

 1. żądania informacji czy przechowujemy Państwa dane, a jeżeli tak – jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je wykorzystujemy,
 2. wymagania sprostowania przechowywanych danych, uzupełnienia ich i poprawienia,
 3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie
 4. żądania przeniesienia informacji osobowych do innego podmiotu,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes – w szczególności żądanie usunięcia z listy mailingowej i zaprzestania informowania o szkoleniach,
 6. wycofania zgody – kiedy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Makarska ma obowiązek prawny przetwarzania danych lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem – np. windykacja należności.
 7. użytkownikowi przysługuje prawo do skierowania skargi na ich zdaniem nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

W każdym przypadku i w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Polityka Cookies

Administrator strony www.makarska-kancelaria.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania plików cookie na stronach, do których prowadzą odsyłacze naszego serwisu. Zwracamy uwagę na zapoznanie się z zasadami cookies i polityką prywatności na tychże stronach.
Zmiany w polityce prywatności
Administrator danych osobowych zachowa wszelkie starania aby utrzymać obowiązującą treść Polityki Prywatności, uwzględniając pojawiające się zmiany na stronie oraz przepisy prawa dotyczące serwisów internetowych.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych, stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo danych na odpowiednio wysokim poziomie. Monitorujemy funkcjonowanie zabezpieczeń i przestrzeganie procedur. W przypadku stwierdzenia pola do poprawy, wprowadzamy odpowiednie modyfikacje i ulepszenia.

KONTAKT

W razie pytań i uwag z państwa strony dotyczących polityki prywatności oraz jej przestrzegania proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@makarska-kancelaria.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
Z poważaniem
Właściciel strony internetowej r.pr. Lidia Makarska
Niniejsza polityka obowiązuje od 25.05.2018