przemoc w rodzinie

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w szerokim zakresie.

Pomagamy osobom doznającym przemocy – w sprawach karnych i cywilnych, zapewniamy wsparcie merytoryczne dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, prowadzimy liczne szkolenia dla instytucji realizujących procedurę Niebieskiej Karty.

Mecenas Lidia Makarska ma szerokie i wieloletnie doświadczenie na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Może pochwalić się między innymi tym, że:
  powołana została do zespołu ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026
 • od 10 lat jest konsultantem prawnym w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • zapewnia obsługę prawną Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach
 • od lat prowadzi szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych, instytucji zaangażowanych w procedurę Niebieskiej Karty – dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, gminnych i miejskich ds. komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, Policjantów
 • jako praktyk dochodzi praw osób doznających przemocy w rodzinie przed sądami i wymiarem sprawiedliwości
stop przemocy

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O PRZEMOCY W RODZINIE?


Czym jest przemoc w rodzinie?


Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Czym charakteryzuje się przemoc?


  JEST INTENCJONALNA - przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.)
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Jakie są rodzaje przemocy?


PRZEMOC FIZYCZNA -są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie
w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

PRZEMOC PSYCHICZNA - są to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

PRZEMOC SEKSUALNA - są to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA - uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

ZANIEDBANIE - niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych członków  rodziny, narażanie ich na głód, niedożywienie, brak opieki, obojętność, pozostawianie w niewłaściwych warunkach lokalowych i bytowych, chłód emocjonalny itp. Do niedawna funkcjonowało przekonanie, że dotyczy głównie dzieci, ale coraz częściej ujawniane są przypadki dotyczące osób starych, chorych, niepełnosprawnych.

nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Co to jest "procedura niebieskiej karty"?


Procedura Niebieskie Karty to procedura, którą obejmowana jest rodzina, w której dochodzi lub może dochodzić do przemocy w rodzinie. Wystarczającym do jej zainicjowania jest podejrzenie wystąpienia przemocy. Procedura ta rozpoczyna się od wypełnienia formularza Niebieskiej Karty, formularza A. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Kto może założyć niebieską kartę?

Procedurę Niebieskiej Karty może wypełnić:

 • policjant,
 • pracownik socjalny,
 • pracownik oświaty,
 • pracownik ochrony zdrowia,
 • członek gminnej / miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.