Szkolenia administracyjne w Bydgoszczy

szkolenia

Nasza Kancelaria zapewnia szereg szkoleń dedykowanych pracownikom sektora publicznego, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom. Naszym priorytetem jest rozwijanie kompetencji prawnych uczestników, poprzez dogłębne eksplorowanie wybranych obszarów prawa oraz rozwijanie praktycznych zdolności niezbędnych w ich codziennej pracy. Prowadzimy szkolenia na najwyższym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym, dostosowując metodologię do potrzeb i oczekiwań uczestników. Oferujemy zarówno sesje otwarte, dostępne dla szerszej publiczności, jak i warsztaty zamknięte, skrojone na miarę specyficznych wymagań grupy. Każde szkolenie poprzedzamy szczegółową analizą zapotrzebowania, by maksymalnie dostosować program do realiów i oczekiwań naszych Klientów. Zachęcamy do kontaktu z nami poprzez telefon, e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, aby dowiedzieć się więcej o ofercie szkoleniowej i możliwościach współpracy. Nasze działania edukacyjne mają na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także inspirowanie do poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań prawnych, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania w ramach administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE


 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Procedura Niebieskiej Karty w praktyce
 • Nowelizacja Kodeksu karnego w obszarze przemocy w rodzinie
 • Odebranie dziecka w myśl art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty
 • Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)
 • Mediacje w sprawach z artykułu 207 Kodeksu karnego
Adresatami szkolenia są przede wszystkim członkowie zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, kuratorzy sądowi, policjanci. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności przy stosowaniu procedur wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szkolenie służy zwiększeniu efektywności działań podejmowanych w związku z problemem przemocy w rodzinie, usprawnieniu systemu przepływu informacji, zwiększeniu umiejętności i kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na szkoleniu poruszane są kwestie praktyczne, które na co dzień sprawiają członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych największe problemy. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków. Radca prawny Lidia Makarska jest konsultantem prawnym Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Posiada także bogate doświadczenie sądowe. Podczas szkoleń dzieli się najciekawszymi przypadkami ze swojej praktyki.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA


 • Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 r. –  w codziennej praktyce jednostek samorządu terytorialnego
 • KPA w praktyce Ośrodków Pomocy Społecznej
 • KPA w postępowaniach o zwrot środków unijnych
 • Egzekucja administracyjna
 • Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej - problemy interpretacyjne i orzecznictwo
 • Mediacje w KPA
 • Ochrona danych osobowych
Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują na co dzień przepisy KPA, prowadzą postępowania administracyjne, prowadzą czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, odpowiadają za udostępnianie informacji publicznych.

FUNDUSZE UNIJNE


 • KPA w postępowaniach o zwrot środków unijnych
 • Postępowanie dowodowe na gruncie KPA w odniesieniu do projektów europejskiego funduszu społecznego
 • Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
Radca prawny Lidia Makarska przez kilka lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w  Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z prawem lub wytycznymi oraz w dochodzeniu zwrotu tychże środków w drodze egzekucji administracyjnej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 • Zamówienia publiczne dla początkujących
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
 • Procedura udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Umowy o zamówienia publiczne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
Szkolenie kierowane jest do szerokiego kręgu osób: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykonawców, beneficjentów środków unijnych zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, osób biorących udział w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, pracowników instytucji kontrolujących prawidłowość wydatkowania środków unijnych - wszystkich pragnących zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, swobodnie stosować prawo zamówień publicznych w praktyce. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kwalifikacje umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trakcie realizacji projektu finansowanego z środków unijnych oraz poznają aspekty wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli i wydatkowania środków unijnych.

PRAWO PRACY


 • Prawo pracy 2017
 • Stosunek pracy. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • Zgodne z prawem rozstanie się z pracownikiem. Roszczenia pracowników związane z bezprawnym zwolnieniem
 • Dochodzenia roszczeń przez pracowników, zwłaszcza dotyczących zwolnienia, mobbingu i dyskryminacji
 • Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Umowy cywilnoprawne 2017/2018 w ujęciu kompleksowy
Oferta szkolenia kierowana jest do pracowników działów kadr, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Podczas szkolenia jego uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat tego jak poprawnie prowadzić dokumentację pracowniczą, poznają obowiązki oraz prawa pracownika, zapoznają się z przepisami na temat urlopów, czasu pracy, zawierania oraz rozwiązywania umów o pracę. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa pracy, swobodnie stosować przepisy w praktyce.

PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 • Jak założyć własnej firmę - ABC przedsiębiorczości
 • Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Wybór optymalnej formy opodatkowania
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Formy zatrudnienia i obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferowanego szkolenia zostaną zapoznani z formami prowadzenia działalności gospodarczej, procedurą rejestracji firmy, zasadami prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, kwestiami podatkowymi. Zdobyta wiedza ułatwi uczestnikom postępowania wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rodzaju opodatkowania. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania biznesplanu.  Omówione zostaną - krok po kroku - etapów rejestrowania firmy wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy.