Mieszkanie w spadku bez podatku

Mieszkanie w spadku bez podatku
5/5 - (3 ocen)

Dostałeś mieszkanie w spadku? Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. przewidują korzystne zmiany dla spadkobierców. Zbycie nieruchomości może nastąpić szybciej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno będzie sprzedać nieruchomość bez PIT, w przypadku dziedziczenia będzie liczony od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Otrzymałeś mieszkanie w spadku – co dalej?

Do końca 2018 roku, sprzedaż mieszkania przez upływem 5 lat od jego nabycia wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust.1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego. Roku w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych praw, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Bez znaczenia było więc to przez jaki czas spadkodawca był właścicielem nieruchomości. Po nabyciu spadkobierca musiał odczekać 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł spadkodawca. Następnie spadkobierca mógł sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku. Jeśli zrobił to wcześniej musiał liczyć się z obowiązkiem zapłaty 19 % podatku. Chyba że, uzyskana kwotę ze sprzedaży, przeznaczył na własne cele mieszkaniowe (warto dodać, że otrzymane w ten sposób środki należy wydać w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości).

Sprzedaż mieszkania po upływie pięciu lat

Od 1 stycznia 2019 r. pięcioletni okres uprawnia do zwolnienia podatkowego liczony jest od momentu nabycia nieruchomości przez osobę zmarłą. Nie od momentu dziedziczenia -liczony będzie od końca roku, w którym spadkodawca nabył daną nieruchomość. Dzięki temu, w wielu przypadkach będzie można sprzedać mieszkanie lub dom, zaraz po otrzymaniu ich w spadku. Osoby, które odziedziczyły nieruchomość przed 2019 rokiem, również będą miały prawo do zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat bez obowiązku zapłaty podatku. Nowe przepisy odnosić się będą do przychodów (dochodów) uzyskanych po 1 stycznia 2019 r.

 Decydujący więc będzie moment sprzedaży nieruchomości, a nie moment jej odziedziczenia. Zmiana więc obejmować będzie wszystkich, którzy podejmą decyzje o zbyciu nieruchomości po 31 grudnia 2018 r. Warto więc wstrzymać się ze sprzedażą nieruchomości do chwili rozpoczęcia obowiązywania znowelizowanych przepisów. Warto podkreślić, iż w przypadku, gdy spadkodawca nie posiadał nieruchomości przez okres pięciu lat lub dłużej w chwili swojej śmierci, to okres posiadania przez niego nieruchomości będzie mógł zmniejszyć okres 5 letniego terminu wymaganego do sprzedaży nieruchomości przez spadkodawcę bez obowiązku złożenia PIT.

Mieszkanie w spadku bez podatku

Długi i obciążenia przy dziedziczeniu mieszkania w spadku

Nowa ustawa zakłada również, iż do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych w drodze spadku zaliczać się będzie udokumentowane koszty nabycia / wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę, a także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Ulga mieszkaniowa, jak ją rozliczyć?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera tzw. ulgę mieszkaniową. Zwalnia ona od podatku dochód ze sprzedaży nieruchomości czy praw majątkowych. Pod warunkiem jedna, że uzyskane ze sprzedaży pieniądze spadkobierca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowanie środków musiało nastąpić w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym zbyto nieruchomość/prawo majątkowe. Liczonego w stosunku, do którego podatnik korzysta ze zwolnienia. Nowa ustawa wydłużyła ten okres do 3 lat. Ustawa doprecyzowuje jednocześnie, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Autor: radca prawny Lidia Makarska

Polecane artykuły