Blog

długi w malzenstwie
5/5 - (1 ocen) Z chwilą zawarcia małżeństwa, małżonkowie muszą podjąć decyzję dotyczącą ustroju majątkowego, który będzie obowiązywał w ich związku. Wybór ten wpływa na sposób, w jaki będą odpowiadać za długi współmałżonka, zależnie od tego, czy wybiorą wspólność ustawową, czy rozdzielność majątkową. To czy małżonkowie ponoszą odpowiedzialność z majątku wspólnego za zobowiązania cywilnoprawne jednego z małżonków zależy od okoliczności, mianowicie zgody drugiego małżonka a także tego czy zobowiązanie zostało zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa. Odpowiedzialność za długi w ustroju wspólności majątkowej Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z
Czytaj więcej
Jak rozłożyć dług na raty
5/5 - (9 ocen) W dzisiejszych czasach coraz więcej osób może znaleźć się w sytuacji zadłużenia. Często jest to wynikiem niespodziewanych wydarzeń życiowych, utraty pracy, problemów zdrowotnych lub po prostu nieprzewidzianych wydatków. Dla wielu osób zadłużenie może być źródłem stresu i niepokoju. Istnieją różne strategie, które można podjąć aby zaradzić temu problemowi. Jedną z nich jest rozłożenie długu na raty, co może być skutecznym sposobem na złagodzenie ciężaru finansowego i odzyskanie kontroli nad sytuacją. W artykule wyjaśnimy jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z tej opcji, jakie są korzyści i ryzyka oraz jakie alternatywy można rozważyć. Jak rozłożyć dług na
Czytaj więcej
sprawozdanie plan spłaty wierzycieli
4.7/5 - (6 ocen) Plan spłaty wierzycieli to kluczowy moment w procesie postępowania upadłościowego. Podstawowym, lecz nie jedynym obowiązkiem upadłego, z tym związanym jest oczywiście bieżące regulowanie zobowiązań.  Z racji tego, że to upadły wykonuje plan spłaty wierzycieli ważna jest kontrola nad jego realizacją. Aby zapewnić transparentność i monitorować postęp w spłacie zadłużenia, prawo upadłościowe nakłada na dłużnika obowiązek corocznego składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie tego obowiązku, jego znaczenia oraz konsekwencji wynikających z jego niedopełnienia. Plan spłaty – obowiązek składania sprawozdania z wykonania Obowiązek składania sprawozdania wynika z przepisów prawa upadłościowego, konkretnie art.
Czytaj więcej
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Makarska
5/5 - (5 ocen) Rozwód to wyjątkowo stresujące i trudne doświadczenie dla wszystkich członków rodziny, ale przede wszystkim dla dzieci. W postępowaniu sądowym rozstrzygane są zarówno kwestie dotyczące małżonków, ale też małoletnich dzieci. Sąd w postępowaniu sądowym musi obligatoryjnie orzec o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, o kontaktach oraz o obowiązku alimentacyjnym. Kluczową rolę odgrywa również opieka nad dzieckiem. Władza rodzicielska Pełnię władzy rodzicielskiej mogą mieć oboje byli małżonkowie. Rodzice muszą dojść wówczas do porozumienia w sprawie opieki i wychowania. Porozumienie to analizuje sąd pod kątem dobra dziecka. Sąd może tak postanowić jeżeli uzna, że rodzice będą zgodnie współdziałali
Czytaj więcej
Jak napisać pozew rozwodowy
5/5 - (4 ocen) Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co powinien zawierać pozew rozwodowy? W jaki sposób go sporządzić i gdzie go złożyć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania. Orzeczenie przez sąd rozwodu nie jest proste do uzyskania i wielokrotnie rozprawy rozwodowe ciągną się latami. Rozwód to proces bardzo złożony. Sąd musi zbadać wszystkie okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Mówiąc o zupełnym i trwałym rozpadzie mamy na myśli brak pożycia duchowego, fizycznego i materialnego. Wyjątkowo jednak, mimo występujących przesłanek, sąd nie orzeknie o rozwodzie, jeżeli ucierpieć
Czytaj więcej
Rozliczenie nakładów Podział majątku Kancelaria Bydgoszcz
5/5 - (5 ocen) Co do zasady przy podziale majątku wspólnego strony powinny rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie oraz rozliczyć długi jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego. Czym są nakłady i wydatki na majątek? Są to ogólnie rzecz ujmując środki (koszty) poniesione bądź na zakup nowych składników majątku (wówczas mówimy o wydatkach) albo poniesione w celu modernizacji lub utrzymaniu w stanie dotychczasowym istniejących już składników majątkowych. W tej tematyce pojawia się również pojęcie nakładów koniecznych. Ukształtowało się powszechnie przyjmowane rozumienie nakładów (wydatków) koniecznych jako tych, których dokonanie jest niezbędne dla utrzymania
Czytaj więcej
Kancelaria Radcy Prawnego Zachowek
4.8/5 - (5 ocen) Egzekwować prawo do zachowku można przez pisemną ugodę, dotyczącą zapłaty sumy pieniężnej, przez podmiot zobowiązany do zachowku na rzecz podmiotu uprawnionego lub przez pozew o zachowek złożony do sądu. Prawie w każdym przypadku ugoda jest o wiele korzystniejsza od orzeczenia sądowego. Jakie treści powinny być zawarte w umowie o zachowek? Umowa jest jedną z form zakończenia sporów. Dotyczy to także roszczenia o zachowek. Umowa o zachowek, w której zobowiązany dobrowolnie zapłaci uprawnionemu sumę pieniężną może zostać zawarta w dowolnej formie. Zaleca się natomiast stworzenie umowy w formie pisemnej. Może się to okazać kluczowe, jeśli konieczne będzie
Czytaj więcej
Podział majątku Lidia Makarska Kancelaria Bydgoszcz
5/5 - (4 ocen) Wiele par, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, staje w obliczu kolejnego dylematu – podział majątku wspólnego. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa. Od tego momentu obie strony mogą ubiegać się o  dokonanie podziału majątku. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku mogą skorzystać z pomocy notariusza, jeśli jednak nie mogą się porozumieć sprawę kieruje się do sądu. Czym jest majątek wspólny? Majątek wspólny  to – w uproszczeniu – przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Warto zaznaczyć, iż w majątek wspólny nie wchodzą przedmioty
Czytaj więcej
5/5 - (4 ocen) Ustawodawca podzielił spółki handlowe na dwie kategorie. Wyodrębnione zostały spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Jest to katalog zamknięty, a inne kategorie spółek handlowych w prawie polskim nie występują. W praktyce pod względem liczebności znacznie dominują spółki kapitałowe, jednak to spółek osobowych ze względu na swój charakter są korzystniejsze dla małych przedsiębiorców. Czym są handlowe spółki osobowe? Spółka osobowa to jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Jednostki te określane są jako ułomne osoby prawne. Spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być
Czytaj więcej
Jak sporządzić ważny testament
5/5 - (4 ocen) Zastanawiasz się jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich? Jedynym sposobem rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci jest testament. Jak sporządzić testament? Jakie są rodzaje testamentu i jaki testament jest dla Ciebie najlepszy? Kluczowe dla ważności testamentu jest zachowanie wymogów formalnych przewidzianych dla konkretnego rodzaju testamentu. Jak więc należy sporządzić ważny testament? Oto kilka przydatnych informacji. Zdolność testowania oraz wady oświadczenia woli Testament jest jednostronną czynnością prawną mortis causa – czyli czynnością na wypadek śmierci. Z jej pomocą której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem. Pozwala w dość precyzyjny sposób wpłynąć spadkodawcy na to, kto oraz w jaki sposób będzie po
Czytaj więcej